دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشگاه علوم پزشکی قم

فراخوان طرح های تحقیقاتی در حوزه طیب، طاهر، سلامت، حلیت و حرمت فرآورده های سلامت محور و خدمات سلامت

فراخوان طرح های تحقیقاتی در حوزه طیب، طاهر، سلامت، حلیت و حرمت فرآورده های سلامت محور و خدمات سلامت

انتصاب مدیر گروه آموزشی رشته تاریخ علوم پزشکی

انتصاب مدیر گروه آموزشی رشته تاریخ علوم پزشکی

پیام سلامت و دین

پیام سلامت و دین

 تور مجازی دانشکده سلامت و دین

تور مجازی دانشکده سلامت و دین